Thiết Kế Vách Ngăn Phòng Khách Bằng Thạch Cao Hiện Đại

BLOG 05-11-2020 by CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HOÀN MỸ

<p><span style="font-size:20px"><strong>4 vật liệu tủ bếp được sử dụng phổ biến nhất</strong></span><br />
<em>Để tr&aacute;nh bối rối. Bạn cần ph&acirc;n biệt 2 th&agrave;nh phần ch&iacute;nh của gỗ c&ocirc;ng nghiệp khi l&agrave;m tủ bếp.</em></p>

<p>Phần l&otilde;i v&aacute;n: những từ ngữ bạn thường nghe như MFC MDF, HDF, PVC v.v&hellip;ch&iacute;nh l&agrave; phần cốt (l&otilde;i) v&aacute;n. Tức th&agrave;nh phần cấu tạo h&oacute;a &amp; l&yacute; t&iacute;nh tạo n&ecirc;n tấm v&aacute;n. Như c&aacute;c chất kết d&iacute;nh, phụ gia, độ cứng, độ n&eacute;n, kh&aacute;ng ẩm v.v&hellip;</p>

<p>Phần phủ (ho&agrave;n thiện) bề mặt: gồm c&oacute; Eco-Veneer/ Melamine/ Laminate/ Acrylic/ Arilux/ Sơn 2K v.v&hellip;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%202.jpg" style="width:600px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>C&aacute;ch t&iacute;nh chiều d&agrave;i bếp</em></p>

<p>Th&ocirc;ng thường, cốt (l&otilde;i) v&aacute;n đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; sản xuất ho&agrave;n thiện sẵn bề mặt. Việc c&ograve;n lại của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; chọn loại n&agrave;o tương ứng với ng&acirc;n s&aacute;ch đầu tư của họ. Tủ bếp khi đ&atilde; ho&agrave;n thiện, th&igrave; kh&oacute; c&oacute; thể biết được phần cốt v&aacute;n b&ecirc;n trong l&agrave; g&igrave;. Trừ khi mổ xẻ để kiểm tra chất lượng b&ecirc;n trong. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do nhiều đơn vị thi c&ocirc;ng nội thất kh&ocirc;ng uy t&iacute;n c&oacute; thể trộn lẫn v&aacute;n loại A với loại B,C để giảm gi&aacute; th&agrave;nh. Thậm ch&iacute; dễ d&agrave;ng qua mặt kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>

<p><strong>Tủ bếp gỗ c&ocirc;ng nghiệp được chia l&agrave;m 2 phần cơ bản:</strong></p>

<p>1. Th&ugrave;ng tủ bếp: được gia c&ocirc;ng từ c&aacute;c loại v&aacute;n gỗ MFC/ MDF/ HDF/ CDF/ POLYWOOD/ PVC.</p>

<p>2. C&aacute;nh tủ bếp: để s&aacute;ng tạo trong thiết kế th&igrave; c&aacute;nh tủ bếp kh&ocirc;ng nhất thiết phải c&ugrave;ng loại với th&ugrave;ng tủ bếp. C&aacute;nh tủ thường được được ho&agrave;n thiện bằng c&aacute;c lớp phủ bề mặt, như đ&atilde; n&ecirc;u ở phần tr&ecirc;n (Eco-Veneer/ Melamine/ Laminate/ Acrylic v.v&hellip;)</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%203.jpg" style="width:1200px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>Bếp Melanin</em></p>

<p>Phố biến nhất l&agrave; tủ bếp MDF chống ẩm, ho&agrave;n thiện Melamine (MDF Melamine). Bởi gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp với hầu hết người d&ugrave;ng. Cao cấp nhất l&agrave; tủ bếp PVC (nhựa tổng hợp) ho&agrave;n thiện Acrylic hoặc sơn men b&oacute;ng. V&igrave; vật liệu n&agrave;y l&agrave; gốc nhựa tổng hợp. C&oacute; khả năng chống nước tuyệt đối.</p>

<p><strong>Mẹo để tr&aacute;nh b&aacute;m bẩn tr&ecirc;n mặt tủ bếp Acrylic:</strong></p>

<p>Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi vấn đề bụi bẩn sẽ d&iacute;nh l&ecirc;n bề mặt tủ bếp. Tuy nhi&ecirc;n để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sử dụng bề mặt tủ c&oacute; m&agrave;u sắc. V&iacute; dụ như m&agrave;u bạc pha &aacute;nh kim. N&oacute; sẽ tạo cho bạn cảm gi&aacute;c bụi bẩn bị b&aacute;m d&iacute;nh &iacute;t hơn.</p>

<p><strong>Tủ bếp Acrylic</strong><br />
Kh&ocirc;ng thể phủ nhận rằng tủ bếp Acrylic ng&agrave;y nay đ&atilde; trở th&agrave;nh xu hướng cho nhiều ph&ograve;ng bếp v&agrave; được hầu hết kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch. Ngo&agrave;i vẻ đẹp v&agrave; sự sang trọng kh&ocirc;ng thể b&agrave;n c&atilde;i, th&igrave; mọi người lựa chọn bề mặt tủ bếp Acrylic bởi những lợi &iacute;ch sau:</p>

<p>1. Độ b&oacute;ng &amp; phản chiếu &aacute;nh s&aacute;ng bề mặt của Acrylic l&agrave;m ph&ograve;ng bếp tr&ocirc;ng rộng hơn.</p>

<p>2. Nếu v&acirc;n tay hay vết bẩn để lại tr&ecirc;n bề mặt tủ th&igrave; rất dễ d&agrave;ng để lau sạch.</p>

<p>3. Bề mặt b&oacute;ng lo&aacute;ng của tủ bếp kh&ocirc;ng chỉ giữ được m&agrave;u sắc l&acirc;u d&agrave;i, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; khả năng chống lại c&aacute;c hư hỏng cơ học kh&aacute;c nhau.</p>

<p>4. Vẻ ngo&agrave;i trơn b&oacute;ng của vật liệu Acrylic khiến nh&agrave; bếp tr&ocirc;ng hiện đại v&agrave; cao cấp hơn. Ngay cả khi sử dụng m&agrave;u tối.</p>

<p>5. Dễ d&agrave;ng phối hợp với c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u kh&aacute;c c&oacute; trong nội thất, bởi bề mặt đặc trưng.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%205.jpg" style="width:1200px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>Mẫu tủ bếp Acrylic</em></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%206.jpg" style="width:1200px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>Mẫu bếp c&ocirc;ng nghiệp</em></p>

<p><strong>Mẹo để tr&aacute;nh b&aacute;m bẩn tr&ecirc;n mặt tủ bếp Acrylic:</strong></p>

<p>Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi vấn đề bụi bẩn sẽ d&iacute;nh l&ecirc;n bề mặt tủ bếp. Tuy nhi&ecirc;n để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sử dụng bề mặt tủ c&oacute; m&agrave;u sắc. V&iacute; dụ như m&agrave;u bạc pha &aacute;nh kim. N&oacute; sẽ tạo cho bạn cảm gi&aacute;c bụi bẩn bị b&aacute;m d&iacute;nh &iacute;t hơn.</p>

<p><strong>Nhược điểm:</strong></p>

<p>Gi&aacute; th&agrave;nh cao</p>

<p>Dễ trầy xước. Phải thay mới bị trầy xước.</p>

<p>Cần c&ocirc;ng nghệ m&aacute;y m&oacute;c hiện đại để xử l&yacute;.</p>

<p>Chỉ sử dụng được tr&ecirc;n những bề mặt phẳng</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%207.jpg" style="width:1200px" /></p>

<h2><strong>Tủ bếp Melamine</strong></h2>

<p>Lựa chọn tủ bếp Melamine sẽ ph&ugrave; hợp với nhiều người. V&igrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Bề mặt Melamine được ho&agrave;n thiện tr&ecirc;n cốt gỗ, dưới t&aacute;c động của &aacute;p suất cao v&agrave; nhiệt độ tương ứng. Mặt b&ecirc;n ngo&agrave;i của vật liệu l&aacute;ng mịn, c&oacute; khả năng chống lại c&aacute;c t&aacute;c động l&agrave;m hư hại bề mặt.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%208.jpg" style="width:830px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>Mẫu tủ bếp Melamine</em></p>

<p><strong>Mẫu tủ bếp Melamine phong c&aacute;ch hiện đại</strong></p>

<p><strong>Ưu điểm:</strong></p>

<p>Dễ d&agrave;ng vệ sinh.</p>

<p>Kh&aacute;ng ẩm. Chiu được nhiệt độ cao</p>

<p>Thời gian thi c&ocirc;ng nhanh.</p>

<p>Gi&aacute; cả hợp l&yacute; với hầu hết người d&ugrave;ng.</p>

<p>Mẫu m&atilde; đa dạng. C&oacute; nhiều m&agrave;u sắc. Kể cả v&acirc;n gỗ, v&acirc;n đ&aacute;.</p>

<p><strong>Nhược điểm:</strong></p>

<p>Kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng uốn cong để tạo h&igrave;nh tr&ecirc;n c&aacute;c bề mặt.</p>

<p>Khả năng chống m&agrave;i m&ograve;n thấp đối với c&aacute;c h&oacute;a chất c&oacute; t&iacute;nh tẩy rửa mạnh</p>

<p>Bề mặt tủ thường được l&agrave;m từ v&aacute;n dăm v&agrave; v&aacute;n dăm chất lượng cao (MDF). Với vật liệu n&agrave;y, tủ c&oacute; thể được thiết với c&aacute;c k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau từ nhỏ đến lớn. Nh&ocirc;m hoặc 3d cũng được sử dụng để gi&uacute;p c&aacute;c mặt của tủ tr&ocirc;ng đẹp hơn, tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m tăng chi ph&iacute; cho vật liệu bạn đ&atilde; sử dụng.</p>

<h2>Tủ bếp Laminate</h2>

<p>Một phương ph&aacute;c kh&aacute;c để ho&agrave;n thiện bề mặt của tủ bếp l&agrave; Laminate. Laminate l&agrave; một dạng nhựa tổng hợp, được li&ecirc;n kết với v&aacute;n gỗ bằng m&aacute;y &eacute;p n&oacute;ng chuy&ecirc;n dụng trong m&ocirc;i trường ch&acirc;n kh&ocirc;ng. Với phương ph&aacute;p n&agrave;y, c&oacute; thể tạo ra một bề mặt tủ đẹp, bền với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/Trong%20bai%20viet/bv%209.jpg" style="width:1200px" /></p>

<h2><strong>Mẫu Laminate chuẩn d&aacute;ng</strong></h2>

<p>Vật liệu từ bếp Laminate</p>

<p><strong>Ưu điểm:</strong></p>

<p>Dễ bảo quản</p>

<p>Gi&aacute; cả hợp l&yacute;</p>

<p>C&oacute; nhiều loại m&agrave;u sắc v&agrave; nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau để lựa chọn</p>

<p>C&oacute; khả năng chống lại c&aacute;c chất lỏng c&oacute; t&iacute;nh tẩy rửa cao</p>

<p>Bề mặt được tạo ra bằng m&agrave;ng chất dẻo PVC 3 lớp, c&oacute; khả năng chống m&agrave;i m&ograve;n</p>

<p>C&oacute; khả năng uốn cong. Sử dụng tr&ecirc;n c&aacute;c bề mặt cần tạo d&aacute;ng phức tạp.</p>

<p><strong>Nhược điểm:</strong></p>

<p>Gi&aacute; th&agrave;nh cao. Thi c&ocirc;ng cần m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng &amp; hiện đại.</p>

<p>C&oacute; thể bong ra sau khi tiếp x&uacute;c li&ecirc;n tục với độ ẩm hay nhiệt độ cao trong một thời gian d&agrave;i</p>

<p>Dễ bị mất m&agrave;u n&ecirc;&uacute; tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n với tia cực t&iacute;m.</p>

<h2>Tủ bếp sơn b&oacute;ng High Gloss/ Sơn 2K</h2>

<p>Bề mặt tủ ho&agrave;n thiện sơn b&oacute;ng th&igrave; lu&ocirc;n c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh cao hơn. V&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y phải trải qua nhiều c&ocirc;ng đoạn.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/T%E1%BB%A7%20b%E1%BA%BFp/Ngang/tu-bep-2.jpg" style="width:1200px" /></p>

<p style="text-align:center"><em>Tủ bếp High Gross</em></p>

<h2>Gỗ c&ocirc;ng nghiệp</h2>

<p>Đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c tấm gỗ MDF cần phải được chuẩn bị, ch&uacute;ng cần được ch&agrave; nh&aacute;m kĩ c&agrave;ng. V&igrave; đ&acirc;y l&agrave; yếu tố quan trọng quyết định bề mặt tủ c&oacute; l&aacute;ng mịn hay kh&ocirc;ng. Kh&ocirc;ng những thế, người ta thường sử dụng nhiều lớp sơn để phủ tr&ecirc;n bề mặt. Tiếp đến, sau mỗi lớp sơn được s&acirc;&yacute; kh&ocirc;, n&oacute; phải được ch&agrave; ch&aacute;m kĩ c&agrave;ng trước khi sơn lớp kh&aacute;c. Lớp b&oacute;ng được sử dụng sau khi sơn ho&agrave;n thiện &iacute;t nhất 5 lớp. V&agrave; lớp b&oacute;ng cũng được thực hiện với nhiều lớp. Bước quan trọng cuối c&ugrave;ng l&agrave; c&ocirc;ng đoạn đ&aacute;nh b&oacute;ng bề mặt.</p>

<p><strong>Ưu điểm:</strong></p>

<p>Bề mặt sơn rất căng v&agrave; mịn. L&acirc;u phai theo thời gian</p>

<p>Gia c&ocirc;ng tr&ecirc;n mọi tr&ecirc;n bề mặt. Kể cả tủ bếp cổ điển</p>

<p>An to&agrave;n với m&ocirc;i trường.</p>

<p>Kh&ocirc;ng bị hư hại nếu tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n với độ ẩm, sự thay đổi nhiệt độ hay tia cực t&iacute;m.</p>

<p>Chỉnh sửa dễ d&agrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi c&ocirc;ng nếu c&oacute; sai lệch m&agrave;u sắc.</p>

<p><strong>Nhược điểm:</strong></p>

<p>Chi ph&iacute; cao .</p>

<p>Hạn chế t&aacute;c động mạnh .</p>

<p>Để giảm gi&aacute; th&agrave;nh th&igrave; nh&agrave; sản xuất thường kh&ocirc;ng sơn mặt b&ecirc;n trong.</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/Uploads/402/images/T%E1%BB%A7%20b%E1%BA%BFp/Ngang/tu-bep-4.jpg" style="width:1200px" /></p>

<h2 style="text-align:center">Vật liệu l&agrave;m tủ bếp n&agrave;o th&igrave; tốt nhất?</h2>

<p>Với mỗi vật liệu tủ bếp gỗ c&ocirc;ng nghiệp, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đưa ra những điểm mạnh cũng như những điểm hạn chế. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng hơn trong việc chọn lựa vật liệu ph&ugrave; hợp nhất với ph&ograve;ng bếp nh&agrave; m&igrave;nh. Nếu ng&acirc;n s&aacute;ch thấp. Bạn c&oacute; thể chọn vật liệu tủ bếp MFC. Ng&acirc;n s&aacute;ch trung b&igrave;nh, bạn c&oacute; thể chọn MDF chống ẩm, ho&agrave;n thiện Melamine. Ng&acirc;n s&aacute;ch cao hơn một ch&uacute;t, th&igrave; ho&agrave;n thiện Laminate. Cao cấp &amp; sang trọng hơn, bạn c&oacute; thể chọn Acrylic hoặc sơn men b&oacute;ng high gloss.</p>

<p>Rất kh&oacute; để đưa ra một lựa chọn đ&uacute;ng đắn nếu bạn tự t&igrave;m hiểu. Bởi c&oacute; qu&aacute; nhiều vật liệu tủ bếp tr&ecirc;n thị trường hiện nay. V&igrave; vậy, trước khi quyết định chọn &ldquo;vật liệu gỗ n&agrave;o tốt cho tủ bếp&rdquo;, bạn n&ecirc;n quan t&acirc;m đến chi ph&iacute; v&agrave; thiết bị tiện &iacute;ch cần c&oacute; cho bếp. C&ograve;n lại, bạn h&atilde;y giao ph&oacute; c&ocirc;ng việc kh&oacute; khăn n&agrave;y cho c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thiết kế nội thất. Họ sẽ gi&uacute;p bạn thiết kế một ph&ograve;ng bếp đẹp tiện nghi theo đ&uacute;ng nhu cầu, sở th&iacute;ch v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch của bạn.</p>
 

(0) Bình luận “Thiết kế vách ngăn phòng khách bằng thạch cao hiện đại”

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *

Đăng ký tư vấn miễn phí
Đăng ký ngay

00

Ngày

:

00

Giờ

:

00

Phút

:

00

Giây

*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) Quý khách vui lòng không để trống
Đăng ký ngay

Danh Mục Sản Phẩm

Các Danh Mục Sản Phẩm Của Chúng Tôi Luôn Sẵn Có Hàng
icon
SẢN PHẨM ĐƯỢC KHUYẾN MẠI
THỜI GIAN KHUYẾN MẠI CÒN

00

Ngày

:

00

Giờ

:

00

Phút

:

00

Giây

TẶNG NGAY QUÀ TẶNG

Tặng Dịch Vụ Vệ Sinh Đệm 1 Năm

Tặng Máy Hút Bụt Tự Động 365

Tặng Gói Bảo Hành 10 Năm

Gửi thông tin